Aktualności

Zator. Uroczyste otwarcie nowego Komisariatu Policji

Data publikacji 29.06.2022

Dzisiaj uroczyście otwarto nowo wybudowany Komisariat Policji w Zatorze. Środki na inwestycję, która poprawi warunki służby policjantów, a także będzie służyć lokalnemu społeczeństwu oraz turystom pochodziły z Programu Modernizacji Policji oraz zasilonego przez Gminę Zator i Gminę Przeciszów Funduszu Wsparcia Policji

29 czerwca 2022  odbyła się uroczystość z okazji otwarcia nowego Komisariatu Policji w Zatorze. W uroczystości udział wziął Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Andrzej Kropiwiec, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, jego Zastępca insp. Rafał Leśniak, przedstawiciele władz samorządowych: Starosta powiatu oświęcimskiego Andrzej Skrzypiński, Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, Wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, a także kierownictwo oświęcimskiej komendy Policji. Wśród gości byli także:  poseł na Sejm RP Rafał Bochenek, przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej,  duchowieństwa, wykonawcy, placówek  oświatowych, innych  jednostek Policji i organów wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie rozpoczęło się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Bartłomieja Kleszcz komendantowi wojewódzkiemu Policji.
Następnie Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert Chowaniec przywitał przybyłych gości. Podczas przemówienia przypomniał historię powstania nowej siedziby Komisariatu Policji w Zatorze, która sięga 2017 roku. Wówczas doszło do podpisania aktu notarialnego, na mocy którego Policja stała się właścicielem 26 arowej działki w centrum Zatora oraz porozumienia dotyczącego finansowania budowy nowego komisariatu.
- Gmina Zator i Gmina Przeciszów to bardzo prężnie i dynamicznie rozwijające się regiony. Dlatego obie gminy doskonale rozumiały, że budowa nowej i nowoczesnej siedziby Policji jest konieczna i celowa. Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców jak i  turystów to zadanie dla Policji ale  również dla samorządu  Pomimo trudnego okresu pandemii, inwestycja została zrealizowana i teraz możemy pracować i użytkować nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony obiekt, kóry myślę, że jest również ozdobą Zatora.  Jest to jeden z ładniejszych budynków w mieście – powiedział insp. Robert Chowaniec.  Następnie podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę nowego Komisariatu Policji w Zatorze. Dziękuję Panu Burmistrzowi Zatora p. Mariuszowi Makuchowi i Wójtowi Przeciszowa p. Tomaszowi Kosowskiemu.   Bez waszego wsparcia finansowego ten nowy komisariat mógłby nie powstać. Wasza determinacja w tym zakresie była bardzo potrzebna i spowodowała powstanie tego obiektu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i chciałbym podkreślić , że Pan Burmistrz Zatora  dołożył wisienkę na torcie, a mianowicie dofinansował zakup nowego radiowozu typu SUV dla policjantów z Zatora – tymi słowami komendant zakończył swe wystąpienie.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski - Ten budynek z pewnością jest budynkiem, który może być gwarancją, że służba przez was wykonywana, warunki do pracy są jedne z najlepszych w Małopolsce. To budynek na miarę XXI wieku. Służba, którą wykonujecie, służba ciężka, odpowiedzialna, służba z narażeniem życia, wymaga tego, aby takie miejsca były najlepsze, nowoczesne, spełniały funkcje, jakie są konieczne w dzisiejszych czasach. Środki wydane na budowę nowej siedziby zostały wydane dobrze i właściwie – powiedział wojewoda. Następnie wspomniał o samorządach, które doskonale rozumieją potrzebę wspierania Policji, dzięki czemu Policja jest dziś blisko obywateli. W dalszej części wystąpienia, wojewoda podziękował nadinsp. Michałowi Ledzionowi oraz insp. Robertowi Chowańcowi za działania prowadzone na rzecz bezpieczeństwa.

Kolejno głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. W swym przemówieniu z dumą i satysfakcją stwierdził, że po raz kolejny osiągnęliśmy sukces. - Dziś stoimy przed budynkiem, który spełnia oczekiwania XXI wieku i spełnia oczekiwania zarówno mieszkańców powiatu oświęcimskiego, gmin, jak również odwiedzających region turystów. Jestem przekonany, że jest to dobra wizytówka ostatnich lat – mówił generał. W dalszej części podziękował samorządowcom, którzy przyczynili się do powstania tego komisariatu oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji, zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

Następnie wystąpił  dyrektor Biura Logistyki, insp. Andrzej Kropiwiec. - Mam wielki zaszczyt w imieniu Komendanta Głównego Policji uczestniczyć w otwarciu komisariatu w Zatorze. Jest to jedna z kolejnych inwestycji, która jest w Małopolsce i w całym kraju. Obiekt będzie służył Wam, ale też mam nadzieję, że mieszkańcy i turyści, którzy będą tutaj załatwiali sprawy, docenią funkcjonalność tego obiektu i nowoczesność, która wpłynie na poprawę obsługi wszystkich, którzy się tutaj znajdą – mówił przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Dyrektor podkreślił, że nowa siedziba Policji powstała dzięki życzliwości i wsparciu bardzo wielu osób, za co serdecznie podziękował władzom, samorządowym, kierownictwu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, kierownictwu Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz kierownictwu resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dodał, iż nowa siedziba komisariatu Policji powstała w wyniku kolejnej tury modernizacji.  Kończąc, życzył policjantom, aby ich służba przebiegała spokojnie, a także by za działania na rzecz lokalnej społeczności, zyskali uznanie oraz szacunek.

Następnie głos zabrał Starosta oświęcimski. W swym przemówieniu zwrócił uwagę, że Zator jest prężniej rozwijającym się miejscem, a fakt ten powoduje nowe zagrożenia, z którymi policjanci muszą się mierzyć. - Gratuluję serdecznie nowej siedziby komisariatu, dziękuję bardzo osobom zaangażowanym w sfinansowanie i powstanie tego komisariatu. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył funkcjonariuszom, jak i społeczeństwu  - zakończył starosta Andrzej Skrzypiński

Następnie przemówił Burmistrz Zatora Mariusz Makuch - Nie ma wątpliwości, że czekaliśmy na ten komisariat i udało się – mówił burmistrz. Przypomniał skomplikowany proces starania się o nowy budynek Policji, poczynając od pozyskania odpowiedniej działki z dogodną lokalizacją, a kończąc na partycypowaniu w kosztach inwestycji. Kolejno pogratulował funkcjonariuszom nowej siedziby - Budynek jest przepiękny i wszystkich cieszy. Myślę, że jest to też święto całej gminy Zator i gminy Przeciszów. Dostajecie budynek godny warunków pracy w XXI wieku – dodał. Na zakończenie podziękował policjantom za dotychczasową służbę.

- Służba w Policji bywa trudna i niebezpieczna, a funkcjonariuszy dbający o bezpieczeństwo obywateli, często z narażeniem zdrowia i życia, zasługują na najlepsze warunki pracy. Jestem przekonany, że nowoczesny i odpowiednio wyposażony budynek będzie nie tylko godnym miejscem pracy, ale także umożliwi osiąganie wysokich standardów – powiedział Wójt Przeciszowa, Tomasz Kosowski. W swym przemówieniu Wójt złożył również życzenia policjantom, aby ten nowy obiekt dobrze służył zarówno funkcjonariuszom, jak i mieszkańcom.

Podczas ceremonii dyrektor Biura Logistyki z KGP insp. Andrzej Kropiwiec, przekazał symboliczny klucz do nowego obiektu komendantowi tej jednostki podinspektorowi Dariuszowi Kulig. Następnie kapelan oświęcimskiej Policji ksiądz Mariusz Kiszczak wspólnie z proboszczem parafii świętego Wojciecha i Jerzego w Zatorze księdzem Jackiem Wieczorkiem poświęcili budynek komisariatu Policji.

Po ceremonii Komendant Komisariatu Policji w Zatorze oprowadził gości prezentując nową siedzibę zatorskiej Policji.

Budowa Komisariatu Policji w Zatorze

Komisariat Policji w Zatorze podlega Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Rejon działania komisariatu obejmuje bardzo rozległy i atrakcyjny turystycznie obszar Doliny Karpia, w tym Miasto i Gminę Zator oraz Gminę Przeciszów. Region ten uwagi na znajdujące się tam parki rozrywki corocznie odwiedza około dwóch milionów turystów z Polski i zagranicy.

Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji w Zatorze  to budynek jednorodzinny, który w roku 1995  został zaadaptowany na potrzeby Policji. Oczywiście warunki były skromne i niedopasowane do dzisiejszych standardów, a także  rozwijającego się turystycznie regionu. Budowa nowoczesnego komisariatu stała się więc koniecznością z uwagi na potrzebę poprawy warunków obsługi obywateli, podniesienie standardu pracy policjantów i pracowników Policji oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Zator, Gminy Przeciszów, a także turystów.

Ogromnym zrozumieniem dla tych wyzwań wykazali się Burmistrz Zatora oraz  Wójt Przeciszowa. Dali oni zgodę na współfinasowanie tej inwestycji. Podkreślając, że sprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zatora, Przeciszowa oraz miejscowości znajdujących się na terenach obu gmin, a także bezpieczeństwa turystów przyjeżdzających do Doliny Karpia, jest dla nich priorytetem. Budowa takiego obiektu z całą pewnością będzie miała wpływ na odpowiednią obsługę osób, które będą potrzebować pomocy Policji.

Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji rozpoczęła się już w 2017 roku. 2 marca w Zatorze Burmistrz Zatora oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podpisali akt notarialny dotyczący przekazania działki przy ulicy Juliusza Słowackiego 15a Komendzie Wojewódzkiej Policji pod budowę nowego Komisariatu Policji. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Burmistrz Zatora oraz Wójt Gminy Przeciszów,  podpisali porozumienie trójstronne w sprawie wspólnego finansowania budowy nowej siedziby zatorskiej Policji.

W 2018 urząd miejski w Zatorze sfinansował projekt  architektoniczno-budowlany który powstał w ramach umowy „Zaprojektuj i wybuduj” podpisanej w lipcu 2018 roku. W grudniu 2018 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę Komisariatu Policji w Zatorze.

Budowa komisariatu miała zakończyć się z początkiem 2020 roku. Wykonawca nie wywiązywał się jednak z umowy więc prace wstrzymano. 20 kwietnia 2020 roku  KWP w Krakowie odstąpiło od umowy z winy wykonawcy. Kolejnym utrudnieniem, które stanęło na drodze finalizacji budowy nowej siedziby zatorskich policjantów była pandemia COVID – 19. Początkiem 2021 roku wyłoniony został nowy wykonawca firma  Firma Handlowa „Mikulec Andrzej Mikulec, z Białej Niżnej, który wznowił budowę. 

Koszt całej inwestycji to ponad 4 miliony złotych  zł. Środki wydatkowane na inwestycję pochodzą z rządowego Programu Modernizacji Policji ( środki budżetowe i rezerwy celowej) oraz z Funduszu Wsparcia Policji (Gmina Zator i Gmina Przeciszów).

Zatorski komisariat będzie miejscem służby i pracy dla 20 policjantów oraz  pracowników cywilnych.

Nowy komisariat to budynek dwukondygnacyjny. W budynku  znajduje się m.in.: poczekalnia z sanitariatami dla osób niepełnosprawnych, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenie komendanta, sekretariat, pomieszczenie socjalne, składnica akt, magazyn dowodów rzeczowych pomieszczenie  magazynowe, sanitariaty damski i męski,  pomieszczenie gospodarcze, biura sala narad , pomieszczenie socjalne, szatnia męską i szatnia damska wraz z  węzłami sanitarnymi, korytarze, serwerownia, magazyn broni i uzbrojenia, pomieszczenie gospodarcze.  Budynek gospodarczy, który znajduje się obok budynku komisariatu to obiekt parterowy niepodpiwniczony. Posiada część garażową z dwoma stanowiskami postojowymi, pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnymi oraz pomieszczeniem socjalnym. Znajduje się  tam również kotłownia gazowa, pomieszczenie gospodarcze oraz składnica odpadów.  Na terenie obiektu znajdują się  miejsca postojowe dla pojazdów służbowych oraz parking dla interesantów, w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

 

 • drugi pokój z biurkami i komputerami
 • recepcja komisariatu
 • widok ogólny budynku komisariatu
 • Gwiazda policyjna na grafitowej fasadzie budynku
 • Policjanci komisariatu z Zatora na placu
 • Wojewoda i Komendant Wojewódzki na placu
 • Symboliczne przekazanie klucza Komendantowi z Zatora przez Komendanta Wojewódzkiego oraz Dyrektora Biura Logistyki KGP
 • Komendant Wojewódzki gratuluje Komendantowi KP Zator
 • Przemówienie Wojewody
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego
 • Przemówienie Dyrektora do spraw logistyki KGP
 • Przemówienie burmistrza gminy Zator
 • Przemówienie wójta gminy
 • Komendant Wojewódzki gratuluje policjantom nowej jednostki
 • Wspólne zdjęcie wszystkich zgromadzonych przed komisariatem
 • Wspólne zdjęcie przed budynkiem. Na ujęciu kadra zarządzająca na czele z Komendantem Wojewódzkim
Powrót na górę strony