Aktualności

„Bezpieczne Ferie 2024” - podsumowanie działań prewencyjnych małopolskiej Policji

Ferie zimowe w roku 2024 realizowane były w tradycyjnej formule organizacyjnej, polegającej na podziale całego okresu ich trwania na cztery terminy dla poszczególnych województw. Odbywały się one w dniach od 12 stycznia do 25 lutego 2024 roku.

W województwie małopolskim podjęte zostały wzmożone działania kontrolne i profilaktyczne, pn. „Bezpieczne Ferie 2024”. Najistotniejszym zadaniem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa turystom krajowym i zagranicznym wypoczywającym w naszym województwie oraz jego mieszkańcom. Pod nadzorem małopolskich policjantów w tym okresie pozostawali uczniowie spędzający czas wolny od nauki w formie zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak i w swoich rodzinnych miejscowościach.

W zakresie bezpieczeństwa prewencyjnego realizowane były m.in. następujące działania:
•       nawiązywano kontakt z podmiotami poza policyjnymi, pod kątem podjęcia wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa turystów, w ramach wymiany informacji
na temat występujących zagrożeń oraz działań, podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć, związanych z zimowym wypoczynkiem,
•       dokonywano kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich skontrolowali 662 miejsca zorganizowanego wypoczynku, nie ujawniono organizatora nieposiadającego zgłoszeń o prowadzeniu działalności wypoczynkowej-pólkolonii,
•       współpracowano z organizatorami placówek wypoczynku zimowego pod kątem rozpoznawania formy i liczby miejsc wypoczynku, a także zwracano uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru nad dziećmi  i młodzieżą ze strony opiekunów,
•      policyjni profilaktycy społeczni oraz dzielnicowi przeprowadzili 2118 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, z dziećmi oraz ich opiekunami w zakresie: bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (bezpieczeństwo w domu, ruchu drogowym, w miejscach wypoczynku, w sieci Internet).
•       zapewniano bezpieczeństwo na stokach narciarskich poprzez koordynowanie służby patroli narciarskich w czasie i miejscach przebywania dużej ilości turystów-  (wykonano 192 służby ośmiogodzinne w ramach dwuosobowych patroli), a także edukowano podczas szeregu akcji profilaktycznych na małopolskich stokach narciarskich, w tym w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, oraz możliwości uczestnictwa w konkursie plastyczno-filmowym „Śnieżny dekalog”,
•   patrolowano miejsca atrakcyjne turystycznie pod kątem przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw na szkodę turystów i społeczności lokalnej,
•   podejmowano wyprzedzające inicjatywy o charakterze minimalizującym skutki działań sprawców czynów zabronionych, popełnianych w miejscach wypoczynku,
•   kontrolowano  tzw. „dzikie lodowiska”,
•   przeprowadzono 5458 kontroli miejsc sprzedaży alkoholu, napojów (energetycznych) energetyzujących i wyrobów tytoniowych pod kątem ujawniania i eliminowania zjawiska ich sprzedaży osobom nieletnim, ujawniono 44 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 5 osób pod wpływem środków odurzających,
•   kontrolowano miejsca, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają.
Celem tych działań było minimalizowanie potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, negatywnie oddziaływającym na dzieci i młodzież, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom spędzających ferie w miejscu zamieszkania i poza nim, poprzez zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń.
Dodatkowo, na policyjnych stronach internetowych wraz ze zbliżającymi się feriami zostały zamieszczone porady: „Bezpieczne ferie – porady dla dzieci i młodzieży”, „PORADY MAŁOPOLSKICH POLICJANTÓW NA FERIE”.

 

Powrót na górę strony