Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie jest organem administracji rządowej na obszarze województwa małopolskiego, działającym w imieniu wojewody, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podlega Komendantowi Głównemu Policji.

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie jest przełożonym policjantów na terenie województwa małopolskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji w garnizonie małopolskim.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu komend, określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego wojewodzie małopolskiemu. Jest obowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzona jest strona internetowa małopolskiej policji, strona Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Krakowie oraz strona E-usługi


Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się na ul. Mogilskiej 109.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa, lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony