Zakończone

ZP.63.2020 - Remont pomieszczeń w budynku nr 9 KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109

Termin składania ofert: 2020-06-30, godzina: 12:00

Nr referencyjny: ZP.63.2020

Wartość zamówienia: powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/


Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku nr 9 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, obejmujący wykonanie robót budowlano-remontowych, instalacji c.o., wod.-kan., kanalizacji oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach i w pomieszczeniu socjalnym.
2.    Zakres zamówienia obejmuje:
1)    wykonanie robót malarskich powierzchni ścian i sufitów w wyznaczonych pomieszczeniach oraz na korytarzach wraz z przygotowaniem powierzchni;
2)    wymianę posadzek z tworzyw sztucznych w pokojach biurowych;
3)    zamurowanie drzwi przejściowych – 2 szt..;
4)    okładziny z płyt gips.-kart. na ruszcie i na kleju;
5)    gładzie gipsowe;
6)    przeniesienie krat metalowych wewnętrznych;
7)    wykonanie (ściśle wg wskazań inspektora nadzoru) i montaż kraty zewnętrznej;
8)    osadzenie drzwi wewnętrznych wraz z wcześniejszym wykonaniem odpowiedniego otworu, w tym jego otynkowanie;
9)    uzupełnienie licowania ścian i posadzek;
10)    roboty w zakresie instalacji sanitarnych, w istniejącym pomieszczeniu sanitariatu;
−    częściową wymianę istniejących instalacji sanitarnych;
−    próby szczelności;
11)    roboty w zakresie instalacji elektrycznej silnoprądowej;
−    częściową wymianę istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z oprawami, łączników i gniazd jednofazowych;
−    próby i pomiary;
−    dokumentację powykonawczą;
12)    roboty ogólnobudowlane:
     zabezpieczenie podłóg folią;
     rozbiórki okładziny z płytek ściennych wraz ich zabezpieczeniem;
     rozbiórki płytek podłogowych
     wykucia;
     usunięcie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacją.
Wykonanie robót malarskich będzie polegać na:
−    dwukrotnym malowaniu ścian w pomieszczeniach biurowych i korytarzach farbą lateksowo-akrylową emulsyjną z przetarciem i przygotowaniem powierzchni oraz z zagruntowaniem - ściany malowane w kolorze w systemie NCS S 2005 – R80B (jasno szary) ;
Do wykonania robót posadzkowych należy zastosować:
−    wykładzinę winylową typu homogenicznego, grubość minimalna: 2 mm, o wzorze z efektem 3D  i akcentami w kontrastujących kolorach, bezkierunkowy, kolor dominujący: jasny szary, kolor pasów przyściennych (szerokość 10 cm) i wywinięcia na ściany  (wysokość 12 cm) – ciemny szary
lub
−    wykładzinę obiektową PCV heterogeniczna, grubość minimalna 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej co najmniej 0,5 mm, klasa obiektowa: 33, reakcja na ogień: cfl-s1, odporność na poślizg: DS., kolor dominujący: szary.
3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 10 do SIWZ.
4.    Przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
5.    Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
6.    Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7.    W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
8.    Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
9.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
10.    Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy lub podwykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na obiekt osobie/osobom, bez podania przyczyn.
11.    Termin wykonania zamówienia:
1)    rozpoczęcie – w dniu przekazania terenu budowy ,
2)    Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3)    zakończenie robót – do 42 dni od daty przekazania terenu budowy, potwierdzone końcowym protokołem odbioru robót.


 
Słownik CPV:
45442100-8
45422100-2
45316000-5
45000000-7

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony